đŸ—žïžArbeidskrapte treft ook Pajottenland: “Lokale besturen moeten samenwerken om evenwicht te herstellen”

Ook in het Pajottenland vinden werkgevers steeds moeilijker personeel. Het aantal vacatures neemt toe, terwijl het aantal werkzoekenden afneemt. Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) dook in de cijfers en

Van Rompuy (CD&V) wil lastenverlaging voor aanwerving 55-plussers (De Tijd)

In het kader van de ‘arbeidsdeal’ die de premier wil sluiten met de regio’s om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, stelt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) voor om

Site Footer