1. Verlagen loonlasten voor 55-plussers

Mijn voorstel om de loonlasten voor 55-plussers drastisch te verlagen werd door de Vlaamse minister van werk overgenomen: de rsz-lasten bij de aanwerving van een werkloze 55-plusser bedragen vanaf nu 0 euro gedurende de eerste twee jaar. “Met de geplande hervorming gaat de minister in op het voorstel van regeringspartner CD&V… De minister noemde het voorstel aanvankelijk ‘te zot om los te lopen’ maar gaat nu toch overstag.” (De Tijd)

2. Misbuik KMO-portefeuille

Op basis van enkele parlementaire initiatieven legde Peter Van Rompuy misbruik van overheidsmiddelen bloot, waaronder het subsidiëren van een opleiding tot ‘konijnenfluisteraar’ via de Vlaamse KMO-portefeuille. De misbruiken lopen in de honderdduizenden euro’s. 

3. Erfbelasting: invoering ‘erfenissprong’: Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een gemoderniseerd systeem van erfbelasting (18 juli 2016)

Erfenissen zijn complex en niet vaak een bron van conflicten. Vaak ontstaat wrevel omtrent het betalen van de erfbelasting. Veel heeft de maken met een verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij.  Samen met Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel diende ik een conceptnota in om enkele pijnpunten aan te pakken. Meer info.

4. Zelfrijdende auto: Voorstel van resolutie betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehikels) (30 juni 2015)

Wat een jaar geleden nog science-fiction leek, zal snel werkelijkheid worden. Een zelfrijdende auto zou nu reeds in principe binnen het wettelijke kader vallen, tenminste zolang de chauffeur op elk ogenblik het stuur kan overnemen. Het is alsof de klassieke cruise control een gigantische update krijgt. De wagen kan autonoom versnellen en vertragen afhankelijk van de verkeerssituatie. Een speciale werkgroep bestaande uit federale en Vlaamse ambtenaren onderzoekt hoe de laatste reglementaire hinderpalen kunnen worden opgelost (o.a. de homologatie). Daarna ligt de weg voor de uitrol van de zelfrijdende wagen in Vlaanderen helemaal open.

5. Crowdfunding: Voorstel van resolutie houdende een specifiek wetgevend kader voor crowdfunding (3 februari 2014)

Ik lanceerde als eerste een voorstel om het plafond van 100.000 euro voor crowdfunding te verhogen naar 1.000.000 euro. Recent besliste minister van Financiën Geens om alvast de stap te zetten naar 300.000 euro.

6. Bruto Nationaal Geluk: Wetsvoorstel tot invoering van een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (17 juli 2013)

De laatste jaren groeit de overtuiging dat het BBP een onvolmaakte indicator is om de maatschappelijke vooruitgang in een land te meten. Het wetsvoorstel geeft het Federaal Planbureau de opdracht om een set van aanvullende indicatoren uit te werken, die op een eenvoudige manier informatie moeten verschaffen over de evolutie van de levenskwaliteit en de sociale vooruitgang in de samenleving. Het wetsvoorstel werd door alle partijen goedgekeurd (enkel onthouding NVA). Zo zal vanaf volgend jaar o.a. de Nationale Bank in haar economisch jaarverslag ook een samenvatting van maatschappelijke indicatoren moeten toevoegen. Zo verbreden we het maatschappelijk debat over vooruitgang tot meer dan alleen het BBP …

7. Hervorming Raad van State: Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State (19 april 2012)

Grote infrastructuurwerken lopen vaak jarenlange vertraging op door procedures voor de Raad van State, die bij het vaststellen van een procedurefout vaak niet anders kon dan de volledige procedure te vernietigen. Dit wetsvoorstel stelt de Raad van State in staat om de overheid de mogelijkheid te geven om bepaalde procedurefouten snel te herstellen, zonder alles van voor af aan te moeten herbeginnen. Dit wetsvoorstel werd door de regering opgenomen in haar eigen hervorming van de Raad van State. De komende jaren moet deze hervorming mee helpen de uitvoering van infrastructuurwerken merkelijk te versnellen.

8. Goedkopere GSM-contracten: Wetsvoorstel tot beperking van de opzegvergoeding voor contracten mobilofonie (30 juni 2011)

Voor CD&V diende ik een wetsvoorstel tot beperking van de opzegvergoeding voor mobilofonie contracten. Enkele maanden later voerde de regering deze maatregel effectief door. Deze nieuwe regel betekende een aardschok in de mobilofonie markt, de prijzen voor de consument daalden met bijna een derde!

9. Herziening verkiezingen: Wetsvoorstel tot invoering van een ‘verkiezingssalvo’ (15 juni 2011)

Mijn eerste wapenfeit in de Senaat was het indienen van een voorstel tot herziening van de Grondwet, met een oplossing voor de permanente verkiezingskoorts waar ons land aan ten prooi was gevallen. Het basisprincipe van mijn voorstel – alle verkiezingen vinden plaats om de vijf jaar, mits een maximale tussenpoze van enkele weken – werd overgenomen in de bijzondere wetten op de zesde staatshervorming.

10. Nudging:  Voorstel van resolutie betreffende toepassing van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Vlaams beleid  (26 oktober 2016)

Sinds 2012 ben ik groot pleitbezorger van nudging. Deze beleidstechniek biedt opportuniteiten om de burgers zelf een betere keuze te laten maken. Maar ook voor de overheid zijn er, in budgettair moeilijke tijden, mogelijkheden. De FOD Financiën kon door een aanpaste bewoording 100 mio euro sneller innen.

11. Stille kracht: Ook achter de schermen neem ik initiatief. De Tijd omschreef me daarom als een ‘stille kracht’ in het Vlaams parlement.

 

Site Footer