Gebruik de data van de kilometerheffing voor vrachtwagens in de strijd tegen fraude in transportsector

In de strijd tegen fraude in de transportsector wil Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy een nieuw wapen inzetten, namelijk de data die verzameld worden door de meettoestellen die in elke vrachtwagen ingebouwd zijn voor de registratie van de kilometerheffing. “Ik heb aan Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans voorgesteld om aan de Vlaamse toezichtcommissie voor het Toezicht op Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer de opdracht te geven om te onderzoeken onder welke voorwaarden deze data kunnen gedeeld worden met de inspectiediensten om gevallen van fraude veel gerichter op te sporen. De parlementsvoorzitter is op mijn voorstel ingegaan en heeft de Vlaamse toezichtcommissie hiertoe opdracht gegeven. Op basis van hun aanbevelingen zal ik dan een voorstel van decreet opstellen. Met respect voor de privacy regels kunnen we dan op een heel gerichte wijze de controles opvoeren bij transportfirma’s die de regelgeving aan hun laars lappen.” Stelt Van Rompuy. “Dat zou niet alleen een steun betekenen voor alle transportfirma’s die de regels wel naleven, maar bovenal de veiligheid van ons wegennet voor iedereen verhogen. Heel wat ongevallen zijn nog steeds het gevolg van vrachtwagenchauffeurs die het niet nauw nemen met de rij-en rusttijden.”

Sinds in april vorig jaar de kilometerheffing werd ingevoerd moet elke vrachtwagen (boven 3,5 ton) uit binnen- en buitenland die over Belgische wegen rijdt, beschikken over een meettoestel dat registreert hoe veel kilometer juist wordt afgelegd. De (interregionale) instelling Viapass verzamelt al deze data met het oog op het berekenen en innen van de kilometerheffing. Zo beschikt de Vlaamse overheid over een schat aan informatie over de locatie en trajecten die door elke vrachtwagen in ons land worden afgelegd.

De data die via de kilometerheffing verzameld worden, zouden ook aangewend kunnen worden om veel gerichtere controles uit te voeren in de strijd tegen fraude in de transportsector. Zo zijn vrachtwagens die rijden voor een buitenlandse firma wettelijk verplicht om regelmatig terug te keren naar hun land van herkomst. Het komt evenwel nog steeds voor dat buitenlandse chauffeurs niet of amper terugkeren, maar in ons land ritten blijven uitvoeren (en daarbij overnachten in hun vrachtwagen). Via de gegevens voor de kilometerheffing kan nagegaan worden of deze vrachtwagens daadwerkelijk tijdig het Belgische wegennet hebben verlaten. Zoniet, kunnen gerichte controles worden uitgevoerd.

“Op dit ogenblik is het gebruiken van data die verzameld worden voor de kilometerheffing in de strijd tegen fraude in de transportsector nog onontgonnen terrein. In opdracht van het Vlaams parlement zal de Vlaamse toezichtcommissie nu onderzoeken onder welke voorwaarden deze data kunnen ingezet worden in de strijd tegen sociale fraude of inbreuken tegen de rij- en rusttijden. Op basis van hun aanbevelingen zal ik ook een wetgevend initiatief nemen.” Stelt Peter Van Rompuy. “Het inzetten van deze data kan immers enkel mits strikte garanties op de bescherming van de privacy.” stipt Van Rompuy ten slotte aan.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer