Decretale verlenging van vergunningen voor landbouwbedrijven: Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft (22 november 2023)

Er zijn heel wat landbouwers, maar ook kmo’s, wier vergunning dreigt te vervallen. De vorige verlenging liep tot eind 2023. Door dit voorstel van decreet komt daar een jaar bij. Zo bieden we hen, in afwachting van een definitief stikstofakkoord, rechtszekerheid.

Grootste investering ooit in de kinderopvang (september 2023)

Als cd&v maakten we van kinderopvang dé topprioriteit van de Septemberverklaring 2023. We beloofden een historische investering en we houden woord. Deze regeerperiode verdubbelt het budget voor kinderopvang. Voor 2024 is 1,1 miljard euro voorzien. Met dit bedrag zetten we onder andere in op:

  • verlagen van het aantal kinderen per begeleider van 9 naar 5;
  • verhogen van de lonen van heel wat kind-begeleiders met 600 bruto per maand;
  • verhogen van de steun aan onthaalouders tot 3,000 euro;
  • uitbreiden van het inkomenstarief waardoor de gemiddelde dagprijs voor ouders halveert van 30 naar 15 euro;
  • 5.000 extra plaatsen.

Centrumregio Halle-Vilvoorde: Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de aangepaste ondersteuning van de centrumregio Halle-Vilvoorde (14 juli 2023)

In onze Vlaamse rand worden we geconfronteerd door een toenemende verstedelijkingsdruk. Uitdagingen waar ook de nodige middelen tegenover moeten staan. En daar knelt het schoentje. Vanuit het gemeentefonds krijgt onze regio beduidend minder dan bepaalde steden of regio’s. Het gemeentefonds is voor elke stad/gemeente de grootste inkomstenbron. Maar de berekening van het gemeentefonds is gedateerd en toe aan een update conform de ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voltrokken. Met deze conceptnota wil ik de gemeente van de regio Halle-Vilvoorde de nodige financiële slagkracht te geven.

Buitenlands zeggenschap in de Vlaamse economie: Voorstel van resolutie over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie (29 maart 2023)

Vlaanderen is een kleine, open economie. Buitenlandse investeringen vormen voor onze regio een belangrijke motor van welvaart en economische groei. Toch is een gezonde waakzaamheid geboden. We moeten onze nationale veiligheid en strategische belangen en technologie ook beschermen. Het interfederaal screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen is alvast een belangrijke maatregel. Op mijn voorstel vraagt het Vlaams parlement ook om op geregelde tijdstippen een cijfermatig beeld te vormen van dit buitenlands zeggenschap. Deze studie kan de basis vormen voor verdere beleidsdaden.

Nalatenschap van een overleden kind: Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een vrijstelling voor ouders van de erfbelasting op de nalatenschap van een overleden minderjarig kind (19 juli 2022)

Het verlies van een dierbare is altijd ingrijpend en pijnlijk. Het verlies van een kind is bovendien een gebeurtenis die tegen de natuur ingaat. De verplichting om als ouders erfbelasting te betalen op de nalatenschap van een minderjarig kind, wordt als bijzonder pijnlijk aangevoeld. De administratieve verplichtingen die verbonden zijn aan de aangifte van deze staan veelal niet in verhouding tot de betrokken bedragen. Bovendien verhinderen ze de ouders om werkelijk te rouwen en het verlies van hun kind een plaats te geven. Valabele redenen om de erfbelasting die ouders moeten betalen op de nalatenschap van hun vooroverleden minderjarig kind, af te schaffen.

Doorrekening van verkiezingsprogramma’s: Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de doorrekening van verkiezingsprogramma’s (27 april 2022)

In de aanloop naar verkiezingen maken partijen en politici talrijke verkiezingsbeloftes, aangesterkt met cijfers en prognoses. Maar in welke mate kunnen deze waargemaakt worden? Via dit initiatief zet ik in op geloofwaardige, onderbouwde en concrete verkiezingsbeloftes doormiddel van een objectieve doorrekening van de verschillende Vlaamse verkiezingsprogramma’s. Het doorrekenen van deze programma’s zet politici aan hun verkiezingsbeloftes concreet te maken. Daarnaast draagt het bij tot een verhoogde transparantie naar de kiezer toe.

Aanvullende indicatoren in Vlaanderen: Conceptnota voor nieuwe regelgeving over brede welvaartsindicatoren (28 maart 2022)

Om zicht te krijgen op de economische groei verwijzen economen veelal naar het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat cijfer zegt echter niets over de bredere maatschappelijke evoluties, op vlak van onderwijs, gezondheidszorg of sociale gelijkheid. Daarom rapporteert het Federaal Planbureau, op mijn initiatief, sinds 2016 over deze ‘aanvullende’ maatschappelijke indicatoren. Via dit initiatief dring ik erop aan deze ook op Vlaams niveau te monitoren. Met behulp van deze indicatoren zal het mogelijk zijn de ‘brede Vlaamse welvaart’ ook met andere Europese landen en regio’s te vergelijken. Het belang van dit initiatief beklemtoonde ik eveneens in mijn boek Economie zkt geluk.

Verlagen loonlasten voor 55-plussers

Mijn voorstel om de loonlasten voor 55-plussers drastisch te verlagen werd door de Vlaamse minister van werk overgenomen: de rsz-lasten bij de aanwerving van een werkloze 55-plusser bedragen vanaf nu 0 euro gedurende de eerste twee jaar. “Met de geplande hervorming gaat de minister in op het voorstel van regeringspartner CD&V… De minister noemde het voorstel aanvankelijk ‘te zot om los te lopen’ maar gaat nu toch overstag.” (De Tijd)

Misbuik KMO-portefeuille

Op basis van enkele parlementaire initiatieven legde Peter Van Rompuy misbruik van overheidsmiddelen bloot, waaronder het subsidiëren van een opleiding tot ‘konijnenfluisteraar’ via de Vlaamse KMO-portefeuille. De misbruiken lopen in de honderdduizenden euro’s. 

Erfbelasting: invoering ‘erfenissprong’: Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een gemoderniseerd systeem van erfbelasting (18 juli 2016)

Erfenissen zijn complex en niet vaak een bron van conflicten. Vaak ontstaat wrevel omtrent het betalen van de erfbelasting. Veel heeft de maken met een verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij.  Samen met Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel diende ik een conceptnota in om enkele pijnpunten aan te pakken. Meer info.

Zelfrijdende auto: Voorstel van resolutie betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehikels) (30 juni 2015)

Wat een jaar geleden nog science-fiction leek, zal snel werkelijkheid worden. Een zelfrijdende auto zou nu reeds in principe binnen het wettelijke kader vallen, tenminste zolang de chauffeur op elk ogenblik het stuur kan overnemen. Het is alsof de klassieke cruise control een gigantische update krijgt. De wagen kan autonoom versnellen en vertragen afhankelijk van de verkeerssituatie. Een speciale werkgroep bestaande uit federale en Vlaamse ambtenaren onderzoekt hoe de laatste reglementaire hinderpalen kunnen worden opgelost (o.a. de homologatie). Daarna ligt de weg voor de uitrol van de zelfrijdende wagen in Vlaanderen helemaal open.

Crowdfunding: Voorstel van resolutie houdende een specifiek wetgevend kader voor crowdfunding (3 februari 2014)

Ik lanceerde als eerste een voorstel om het plafond van 100.000 euro voor crowdfunding te verhogen naar 1.000.000 euro. Recent besliste minister van Financiën Geens om alvast de stap te zetten naar 300.000 euro.

Bruto Nationaal Geluk: Wetsvoorstel tot invoering van een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (17 juli 2013)

De laatste jaren groeit de overtuiging dat het BBP een onvolmaakte indicator is om de maatschappelijke vooruitgang in een land te meten. Het wetsvoorstel geeft het Federaal Planbureau de opdracht om een set van aanvullende indicatoren uit te werken, die op een eenvoudige manier informatie moeten verschaffen over de evolutie van de levenskwaliteit en de sociale vooruitgang in de samenleving. Het wetsvoorstel werd door alle partijen goedgekeurd (enkel onthouding NVA). Zo zal vanaf volgend jaar o.a. de Nationale Bank in haar economisch jaarverslag ook een samenvatting van maatschappelijke indicatoren moeten toevoegen. Zo verbreden we het maatschappelijk debat over vooruitgang tot meer dan alleen het BBP …

Hervorming Raad van State: Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State (19 april 2012)

Grote infrastructuurwerken lopen vaak jarenlange vertraging op door procedures voor de Raad van State, die bij het vaststellen van een procedurefout vaak niet anders kon dan de volledige procedure te vernietigen. Dit wetsvoorstel stelt de Raad van State in staat om de overheid de mogelijkheid te geven om bepaalde procedurefouten snel te herstellen, zonder alles van voor af aan te moeten herbeginnen. Dit wetsvoorstel werd door de regering opgenomen in haar eigen hervorming van de Raad van State. De komende jaren moet deze hervorming mee helpen de uitvoering van infrastructuurwerken merkelijk te versnellen.

Goedkopere GSM-contracten: Wetsvoorstel tot beperking van de opzegvergoeding voor contracten mobilofonie (30 juni 2011)

Voor CD&V diende ik een wetsvoorstel tot beperking van de opzegvergoeding voor mobilofonie contracten. Enkele maanden later voerde de regering deze maatregel effectief door. Deze nieuwe regel betekende een aardschok in de mobilofonie markt, de prijzen voor de consument daalden met bijna een derde!

Herziening verkiezingen: Wetsvoorstel tot invoering van een ‘verkiezingssalvo’ (15 juni 2011)

Mijn eerste wapenfeit in de Senaat was het indienen van een voorstel tot herziening van de Grondwet, met een oplossing voor de permanente verkiezingskoorts waar ons land aan ten prooi was gevallen. Het basisprincipe van mijn voorstel – alle verkiezingen vinden plaats om de vijf jaar, mits een maximale tussenpoze van enkele weken – werd overgenomen in de bijzondere wetten op de zesde staatshervorming.

Nudging:  Voorstel van resolutie betreffende toepassing van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Vlaams beleid  (26 oktober 2016)

Sinds 2012 ben ik groot pleitbezorger van nudging. Deze beleidstechniek biedt opportuniteiten om de burgers zelf een betere keuze te laten maken. Maar ook voor de overheid zijn er, in budgettair moeilijke tijden, mogelijkheden. De FOD Financiën kon door een aanpaste bewoording 100 mio euro sneller innen.

Site Footer