Peter Van Rompuy (CD&V) ijvert voor investeringsnorm van 3% tegen 2030

‘De economische groei trekt aan en er komen heel wat jobs bij, het is nu tijd om ook de investeringen verder aan te zwengelen,’ stelt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy. Daarom legt hij vandaag in het Vlaams parlement een nota neer waarin hij ijvert voor de invoering van een minimale ‘investeringsnorm’. Zo wil hij alle overheden van dit land verplichten om gezamenlijk tegen 2030 het totale pakket aan publieke investeren op te trekken van de huidige 2,2% van het BBP naar minimaal 3% tegen 2030. ‘Om het land verder te moderniseren hebben we nood aan een nieuwe investeringsgolf. De invoering van een investeringsnorm vormt een garantie voor de private sector dat ook de overheid haar ambities op het vlak van investeringen op budgettair vlak zal nakomen.’ Met zijn voorstel wil Van Rompuy het investeringsplan dat premier Michel binnenkort zal voorstellen zo ook budgettair vastklikken.

Sinds de jaren tachtig zien we in zowat alle westerse landen een terugval van de publieke investeringen en dat baart zorgen. Als we hierop even inzoomen, scoort België nog redelijk wat betreft de privé-investeringen, maar – samen met Duitsland – scoort het laag inzake overheidsinvesteringen, namelijk 2,2% van het BBP in 2016. Die terugval in overheidsinvesteringen situeert zich voor ons land voornamelijk in het besparingsbeleid van de jaren tachtig. ‘Een investeringsnorm moet voorkomen dat in de toekomst investeringen nog het eerste slachtoffer worden tijdens besparingsoperaties,’ stelt Van Rompuy. ‘De laatste jaren werd reeds een inhaaloperatie ingezet. Op dit elan moeten we ook de komende jaren doorgaan.’

Tal van onderzoeken wijzen er op dat publieke investeringen de economie stimuleren met een ‘dubbel dividend’, één op korte termijn door de investeringen zelf en één op lange termijn door het stimuleren van de groei in het algemeen. Het Federaal Planbureau becijferde dat als België haar publieke investeringsgraad met 0,5% percentpunt van het BBP verhoogt, het BBP zou groeien met een extra 2,77% over de komende 20 jaar. Ook de arbeidsproductiviteit zou extra toenemen met 2,24%.

Stilaan groeit een politieke consensus dat onze economie nood heeft aan een nieuwe investeringsgolf. Berichtgeving over manke infrastructuur zoals ‘zinkgaten’ en tunnels in verval tonen dat een hoger investeringsniveau simpelweg nodig is opdat de overheid haar kerntaken naar behoren zou uitoefenen.

Daarom dient Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) vandaag een conceptnota in waarin hij alle overheden van dit land oproept om zich gezamenlijk te verbinden tot het realiseren van een minimale investeringsnorm van drie percent van het BBP. Met een publieke investeringsgraad van 3 percent zou België terug aansluiting vinden bij landen als Oostenrijk (3,0%) of Nederland (3,5%). Een realistisch pad bestaat er in om de publieke investeringsuitgaven stelselmatig op te schroeven van 2,2% van het BBP in 2016 naar minimaal 3% van het BBP tegen het jaar 2030.

Een onafhankelijk samen te stellen ‘Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen’ moet toezicht houden op het naleven van deze investeringsnorm, evenals op de efficiënte besteding van de middelen. Het comité kan daarbij aanbevelingen formuleren aan de overheden (net zoals de Hoge Raad voor Financiën dit vandaag doet voor de begrotingsdoelstellingen).

Om deze investeringsdoelstelling te halen is een mix van investeringmiddelen vereist, zoals o.a. publiek-private samenwerking, investeringfondsen, de mobilisatie van spaargeld, maar ook efficiëntiewinsten bij de besteding van de overheidsmiddelen. ‘Het succes van het Europese ‘Junckerfonds’ toont aan dat een goed georganiseerde publiek-private samenwerking vandaag veel potentieel biedt om ook in ons land een nieuwe publiek-private investeringsgolf op gang te brengen’, meent Van Rompuy.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer