De toekomstige richting van CD&V

Beste vrienden van CD&V,

Recent maakte de ‘Groep van 12’ een harde, maar faire analyse van de verkiezingsnederlaag die onze partij leed op 26 mei. Het is duidelijk dat het niet zal volstaan om even het stof af te doen. CD&V moet grondig gerenoveerd worden om bestand te zijn tegen de klimaatverandering in de politiek, met extreem stormweer op rechts en op links.

Dezer dagen weten we wie als kandidaat-partijvoorzitter (ik ben zelf geen kandidaat) een nieuwe wind door de partij wil laten waaien. Er kondigt zich alvast een open strijd aan. De leden van de partij kiezen over een maand niet enkel een persoon als nieuwe voorzitter, maar bepalen zo ook – en vooral – de richting die CD&V in de toekomst zal varen.

Onze christendemocratische waarden moeten steeds dezelfde blijven, maar de aanpak en de concrete invulling moeten mee evolueren met de tijd en met de nieuwe generatie. De burger heeft vandaag geen boodschap aan grote ideologische beschouwingen over het ‘rentmeesterschap’ of ‘personalisme’. Net zomin volstaat de zakelijkheid van ‘goed bestuur’ nog om de kiezer te overtuigen. En wat al zeker niet zal helpen, is op de golven van de actualiteit mee naar rechts of naar links surfen. We moeten geen ruk naar rechts nemen. Met het Vlaams regeerakkoord hebben we een duidelijke lijn uitgezet op het vlak van integratie, die moeten we nu aanhouden. We moeten evenmin een bocht naar links nemen, als een soort van krampachtige tegenreactie op (extreem-)rechts. Als we de mensen terug willen overtuigen om voor CD&V te stemmen, dan moeten we in de eerste plaats naar onszelf kijken, en niet constant reageren op wat andere partijen zeggen of tweeten. We moeten een eigentijdse centrumkoers uittekenen, en die consequent en eensgezind uitdragen.

Wat heeft een centrumpartij de mensen vandaag nog te bieden? Welke antwoorden biedt CD&V op de uitdagingen van de 21e eeuw? Hoe redden we het klimaat? Hoe verzekeren we een volwaardig pensioen? Hoe beschermen we onze buitengrenzen tegen massale illegale migratie? Hoe geven we mensen opnieuw werkzekerheid in tijden van massale ontslagen door automatisering? Vandaag klinken onze antwoorden op deze fundamentele vragen nog al te warrig en onzeker.

Toch is het mijn overtuiging dat een partij van het midden nog altijd in staat is duidelijk de bakens uit te zetten in de grote debatten van deze tijd:

Migratie
Een kordaat integratiebeleid met rechten én plichten (bijv. een inburgeringsexamen met vereiste hoge taalkennis). Zo helpen we nieuwkomers die zich willen integreren vooruit, zonder hen te stigmatiseren. Wie voluit voor Vlaanderen kiest, kan er op rekenen dat Vlaanderen ook voor hen kiest. We treden daarom even hard op tegen discriminatie als tegen extremisme.

Sociale welvaartstaat
Wie verantwoordelijkheid neemt, moet kunnen rekenen op solidariteit. ‘Wederkerigheid’ moet terug de centrale gedachte worden in ons socio-economisch beleid. De betaalbaarheid van pensioenen garanderen we door meer mensen aan het werk te zetten. Dat doen we door werklozen sneller te begeleiden, maar indien nodig ook sneller te sanctioneren. Wie al aan de slag is, bieden we meer werkzekerheid in tijden van digitalisering door levenslang leren te promoten. Zo kan iedereen mee in de nieuwe economie, waar innovatie moet leiden tot hoogwaardige jobs en geen hamburgerjobs. Ook onze kmo’s verdienen meer steun in de strijd tegen oneerlijke concurentie door e-giganten.

Klimaatopwarming
We gaan voluit voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen van Parijs, zonder evenwel te vervallen in doemdenken. De overgrote meerderheid van de Vlamingen is graag bereid inspanningen te leveren om het klimaat te redden, maar het moet redelijk en haalbaar blijven.

Efficiëntere overheid
Alle beleidsniveaus van dit land zijn toe aan een ‘overheids-hervorming’ die de kwaliteit van de publieke dienstverlening verhoogt op het vlak van politie, justitie, openbaar vervoer, gezondheidszorg, … zonder de overheidsschuld evenwel verder te laten oplopen. De belastingbetaler verwacht en verdient meer waar voor zijn geld.

Hechte samenleving
Een samenleving opbouwen vraagt meer van burgers dan het betalen van belastingen en het respecteren van de wet. Volwaardig participeren vereist ook een engagement in het gezins-, verenigings- en buurtleven. CD&V moet er zijn voor al die mensen die in het weekend een handje helpen in de sportclub of op bezoek gaan bij de grootouders, en niet eenzaam achter een laptop zure tweets zitten te versturen. Zonder maatschappelijk engagement valt onze samenleving pas echt ten prooi aan vervreemding, vereenzaming en hyperindividualisme. Wat betekent het vandaag om als volwaardig burger te participeren aan de Vlaamse samenleving? Op die vraag moet CD&V eenzelfde antwoord durven geven voor alle Vlamingen, los van iemands afkomst, herkomst of leeftijd.

Kortom, CD&V moet …

Sociaal zijn, zonder socialistisch te klinken;
Klimaatbewust, zonder ecologist te worden;
Ondernemingsgezind, zonder neo-liberalisme;
Vlaamsvoelend, maar nooit separatist.

Terwijl onze samenleving uit elkaar wordt gereten door polariserende stemmen op links en op rechts is een strijdbare centrumpartij meer dan ooit nodig. Over vijf jaar vallen de Vlaamse en federale verkiezingen vlak voor de lokale. Tegen dan moet en zal CD&V er terug staan. Dat is de echte inzet van deze voorzittersverkiezingen.

Peter Van Rompuy
Fractievoorzitter CD&V Vlaams parlement

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer